Helfa Gelf

Telerau & Amodau

TELERAU & AMODAU Helfa GElf Cyf

Mae’r telerau ac amodau a nodir isod yn berthnasol I’r ddarpariaeth i chi gan Helfa Gelf Cyf. (HGC) (rhif cwmni 7773981 cyfeiriad gofrestredig, 16 Sgwâr y Drindod, Llandudno LL18 1EA)  yn rhan o’ch aelodaeth blynyddol Helfa Gelf.

Trwy gwblhau a chyflwyno’r ffurflen ymaelodi HGC ar-lein (“Ffurflen Gais/Application Form”) rydych xhi’n cytuno i ymrwymo i’r telarau ac amodau a nodir isod.

TELERAU AC AMODAU O DDEFNYDD

1. Mae’r ffi un tro gan HGC yn eich galluogi i aelodaeth blwyddyn gyda Helfa Gelf o’r dyddiad rydych yn cofrestru, e.e. o 8fed Mai 2017 – 7fed Mai 2018.

2. Trwy gwblhau’r ffurflen gais rydych chi’n cytuno i gydymffurfio â’r thelerau ac amodau hyn.

3. Er mwyn gallu archebu eich aelodaeth, rhaid i chi fod yn artist unigol, neu’n grŵp o artistiaid gyda lle/gofod addas (e.e. stiwdio/neuadd) y gellir ei agor i aelodau’r cyhoedd. Eich cyfrifoldeb chi yw canfod pa mor addas yw'r lleoliad cyn cwblhau’r cais, er ein bod yn hapus i roi arweiniad pe bai ei angen arnoch.

4. Trwy archebu eich aelodaeth, rydych chi’n cytuno i agor eich lleoliad dewisol ar y dyddiadau a rhoddwyd yn eich cais. Os nad ydych chi yn gallu bod yn y lleoliad ar y dyddiadau rydych wedi’i hysbysebu oherwydd unrhyw fater annisgwyl, os gwelwch yn dda wnewch chi sicrhau eich bod yn trefnu fod rhywun arall yno yn eich lle chi.

5. Mae’r dyddiadau a’r wybodaeth ar eich cais ar-lein yn derfynol.Nid yw hyn yn  berthnasol i newidiadau i'ch tudalen we, gall hwn ei newid ar unrhyw bryd.

6. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau y bydd y lleoliad a rhoddir yn y cais yn sicr ar gael ar gyfer y digwyddiad ar y dyddiadau y mae'r unigolyn neu'r grŵp o unigolion yn eu dynodi ar adeg y cais

7. Er mai 11.00 yb – 5.00 yh yw’r amseroedd swyddogol, yn 2017 mae nifer o stiwdios wedi nodi amseroedd ychydig yn wahanol. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau y gall eich lleoliad gydymffurfio â'ch amseroedd agor penodol.

8. Os ydych chi’n agor gyda’r hwyr (7-9yh) mew lleoliad heblaw am un chi, mae’n gyfrifoldeb arnoch chi i sicrhau fod hyn yn iawn cyn ichi nodi ar y cais.

9.Mae’n gyfrifoldeb arnoch chi i sicrhau fod y lleoliad/safle yn ddiogel ar gyfer ymweliadau gan y cyhoedd ac I leihau’r peryglon gan ddilyn y canllawiau a roddwn i chi (ar gael ar-lein www.helfagelf.co.uk).

10. Mae HGC yn disgwyl i pob stiwdio gwblhau asesiad risg gan ddefnyddio’r canllawiau a roddwn i chi (ar gael ar-lein; www.helfagelf.co.uk). Rydym yn hapus i'ch cynorthwyo gyda hyn. Mae angen arddangos yr asesiad risg ar gyfer pob stiwdio yn glir, pan fydd stiwdios ar agor i'r cyhoedd. Mae pob stiwdio yn gyfrifol am lenwi'r asesiad risg eu hunain. Bydd methiant mewn dangos neu chwblhau'r asesiad risg yn gywir yn golygu nad yw yswiriant HGC yn covro eich stiwdio.

11. Ni ellir ad-dalu'r ffi aelodaeth unwaith y talir, os nad ydych yn gallu cymryd rhan bellach, ni waeth beth yw’r rheswm.

12. Os byddwch yn methu â chydymffurfio â'r telerau a'r amodau hyn neu unrhyw reolau a rheoliadau HGC sydd mewn lle ar hyn o bryd, bydd gan HGC yr hawl i ganslo eich aelodaeth. Ni fydd hawl gennych i gael ad-daliad os bydd eich aelodaeth yn cael ei ganslo oherwydd hyn.

13. Mae HGC yn disgwyl i chi gwblhau’r holl waith papur perthnasol a’i dychwelyd nail ai’n electroneg neu drwy’r post.

14. Mae gofyn i pawb sydd yn aelod o Helfa Gelf a sydd yn cynhyrchu deunydd marchnata ei hunain ar gyfer eu stiwdio, yn cydymffurfio â polisi brandio a logos HGC, ac yn defnyddio templedi a darperir fel mae’n ofynnol gan ein hariannwyr, Cyngor Celfyddydau Cymru. Fydd methiant I wneud hyn yn golygu dileu eich aelodaeth.

15. Mae artsitiaid Helfa Gelf sy'n cynhyrchu eu deunyddiau cyhoeddusrwydd eu hunain i farchnata eu stiwdios a'u gweithgareddau cysylltiedig â HGC, gydymffurfio â'r polisi dwyieithog HGC o gynhyrchu pob deunydd cyhoeddusrwydd yn y Gymraeg a'r Saesneg, yn ôl y gofyn gan ein hariannwyr, Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd methiant i wneud hyn yn golygu canslo eich aelodaeth.

16. Mae gan HGC yr hawl i ganslo aelodaeth unrhyw artist y mae’r mwyafrif y pwyllgor rheoli yn ystyried ei ymddygiad yn wael tuag at wirfoddolwyr neu staff y sefydliad.

EICH GWYBODAETH PERSONOL

Er mwyn sicrhau eich bod chi yn derbyn diweddariadau rheolaidd gan HGC neu wybodaeth gan eich clwstwr, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth cyswllt ddarperir gennych yn y cais. Mae hyn er mwyn sicrhau eich bod yn cael y mwyaf allan o'ch aelodaeth. Er mwyn cyflawni amcanion cyllido sy'n gysylltiedig â'r targed, bydd HGC yn cadw'r wybodaeth a gofnodir ar y ffurflen hon at ddibenion monitro.

Mae HGC wedi ymrwymo iwarchod chi ac eich preifeitrwydd pan yn defnyddio y gwasanaethau ar-lein.

Nodwch os gwelwch yn dda na fyddwn yn storio unrhyw ddata amdanoch chi ar wahân i'r wybodaeth sydd i'w gael ar eich gwefan. Ni fyddwn yn rhannu'r wybodaeth honno ag unrhyw drydydd parti.

Yn unol â Deddf Diogelu Data 2018, gallwch ddad-danysgrifio o'n rhestr bostio ar unrhyw adeg, er y byddwch yn colli gwybodaeth bwysig am ddigwyddiad Stiwdio Agored, arddangosfeydd, preswyliadau a hyfforddiant. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich gwybodaeth bersonol, neu sut yr ydym yn defnyddio'r wybodaeth hon, cysylltwch â ni trwy ein gwefan: www.helfagelf.co.uk.

Social Media